درخت تو گر بار دانش بگیرد به خود به زیر آوری چرخ نیلوفری را زبان و ادبیات فارسی
 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

درموضوع عبادت سرلوحه تعلیمات   اسلامی است  جمله زیر از کیست ( بعداز ایمان به خدا چیزی در حد نماز   نیست )   
  پیامبر (ص)
  امام علی (ع)
  امام سجاد (ع)
  امام باقر (ع)

به نظر گوستاولوبون کدام اصل   از تعالیم اسلامی منطبق با مقتضات زمان نبود.
  اصل خاتمیت
  اصل مساوات
  اصل عدالت
  اصل نسبیت اخلاق

۳

گزینه صحیح را در تقسیم بندی   اخبار از نظر سندتوسط علامه حلی انتخاب کنید
  صحیح - موثق - حسن - ضعیف
  قوی - موثق -ناموفق - متواتر
  متواتر - غیر متواتر - موثق - ناموفق
  قوی - ضعیف - حسن - موثق

۴

علت اینکه بارامانت رافقط   انسان می تواند برروی دوش خودحمل می کند چیست
  چون تنها انسان است که می شود برای او قانون طرح   کرد
  چون انسان را می توان مختار وآزاد گذاشت
  چون انسان براساس مقتضیات زمان ووظایف خودراانجام   می دهد
  گزینه الف وب صحیح است

۵

در مسئله حق و تکلیف کدامیک از   موارد زیر از دیدگاه علی (ع) می باشد ؟
  والی وحاکمبر رعیت خود حق دارند کما اینکه رعیت   هم بروالی حق دارد
  حق والی بر مردم وحق مردم بروالی متقابل است
  کسی فکر نکند والی بر مردم حق دارد .مردم بر اوحق   ندارند
  همه موارد

۶

درتعریف قوه عاقله کدام گزینه   صحیح است
  قوه دفع است
  قوه حسابگر است
  قوه جلب منافع است
  هیچ حسابی درآن نیست

۷

کدام گزینه در خصوص اخلاق   وآداب صحیح است
  آداب مربوط به سهم بندی غرایز همان اخلاق است
  اخلاق با مقتضیات زمان عوض می شود ولی آداب عوض   نمی شو د
  اخلاق با مقتضیات زمان عوض نمی شود ولی آداب با   مقتضیات زمان عوض می شود  
  انسان به غیر از مسئله اخلاق به هیچ چیز دیگری   احتیاج ندارد

۸

به نظر گوستاولوبون از تعالیم   اسلامی که درصدر اسلام نتیجه بخشید وراه را بسوی دیگر ملل باز کرد کدام است
  اخلاق مداری وآداب ورسوم اسلامی
  اصل عدالت
  اصل مساوات
  اصل خاتمیت

۹

حدیث   معروف پیامبر (ص) :( کثرت علی الکذابه)کافی /ج 1 /ص 62  بیانگر چه موضوعی است


  اسلام یگانه دین بدون تحریف است
  قرآن وعقل از مصادیق آزمایش است
  دروغ بستن به قرآن واحادیث
  آلودگیهای فکری در دنیای اسلام است

۱۰

در تقسیم بندی ارسطو از موجبات   سعادت در انسان سه چیز موجود در بدن انسان کدامند ؟
  عدالت،حکمت،دانش و شجاعت
  عدالت،جمال وزیبایی،مل و ثروت
  سلامت،قدرت و ثروتمندی،جمال و زیبایی
  سلامت،حکمت ودانش،مال و ثروت

۱۱

از دیدگاه آیت اله مطهری   براساس آیات وروایات مقصود ازامانتی که درآیه 72 سوره مبارکه احزاب ذکر شده است   چیست
  دینداری- دانایی - اخلاق مداری
  تکلیف ، وظیفه ، قانون
  کمال ،فیض ،وعمل به قانون
  انجام وظایف بدون تحمل مسئولیت ومبارزه با ظلم ،   جهل ونادانی

۱۲

از دیدگاه مسلمانان بالاخص   شیعیان دوره سعادت بشر کدام عصرخواهد بود
  عصر پیشرفت های علمی بشر در تمامی عرصه ها بخصوص   در زمینه زندگی اجتماعی
  عصری که دوره عدل کامل ودوره حکومت عقل است
  عصری که علم اسیر وبرده خواهد بود .عصر جاه   طلبیها
  عصری که در آن انسان ماشین اقتصاد خواهد بود

۱۳

نویسندگان کتب اربعه چه کسانی   بودند
  کافی (شیخ طوسی ) - تهذیب (شیخ صدوق ) - استبصار   (محقق حلی ) - من لایحضره الفقه ( شیخ انصاری
  کافی ( شیخ انصاری )- تهذیب (شیخ صدوق ) -   استبصار (محقق حلی ) - من لایحضره الفقه (شیخ کلینی )
  کافی ( کلینی ) - تهذیب ( شیخ طوسی )- استبصار   (شیخ طوسی ) - من لایحضره الفقه ( شیخ صدوق )
  کافی ( شیخ صدوق ) - تهذیب ( شیخ انصاری ) -   استبصار ( علامه حلی ) من لایحضرالفقه ( شیخ طوسی)

۱۴

کدام گزینه در مورد تعبیر   امیرالمومنین علی (ع) ازخوارج صحیح است
  معاند نبودند و سوء نیت داشتند ودرکارهایشان   افراط داشتند
  معاند وکج سلیقه بودند وفکری روشن داشتند
  در کارهایشان افراط وزیاده روی - معاند وکج سلیقه   بودند
  سونیت نداشتند ،کج سلیقه بودند وجمود فکری داشتند

۱۵

تفاوت حیواناتی که دارای زندگی   اجتماعی هستند با زندگی اجتماعی انسان چیست
  انسان در زندگی خود ابتکار وخلاقیت دارد ومی   تواند وضع زندگی خودرا تغییر دهد
  حیواناتی مثل آهو وزنبور عسل مثل انسان زندگی اجتماعی داشته ودارای قوه خلاقیت   وابتکار هستند
  حیوانات هم زندگی اجتماعی دارند چون فقط باهم   هستند وصرف با هم بودن حیوانات زندگی اجتماعی است
  تفاوتی بین زندگی اجتماعی انسان وحیواناتیکه   دارای زندگی اجتماعی وجود ندارد

۱

کدام گزینه در خصوص اخلاق   وآداب صحیح است
  آداب مربوط به سهم بندی غرایز همان اخلاق است
  اخلاق با مقتضیات زمان عوض می شود ولی آداب عوض   نمی شو د
  اخلاق با مقتضیات زمان عوض نمی شود ولی آداب با   مقتضیات زمان عوض می شود  
  انسان به غیر از مسئله اخلاق به هیچ چیز دیگری   احتیاج ندارد

۲

ابن ابی الحدید ملاک فهم جمود   وجهالت جریان خوارج رادر چه چیز می داند
  انتخاب عبدالرحمن ابن ملجم برای به شهادت رسانده   علی ( ع) توسط خوارج
   شهادت حضرت علی (ع) بدست عبدالرحمن ملجم
  کافردانستن حضرت علی (ع) توسط خوارج
  انتخاب شب نوزدهم ماه مبارک رمضان جهت به شهادت   رساندن حضرت علی (ع)

۳

کدام گزینه درمورد تعریف مصلح   صحیح است
  علیه پیشرفت زمان قیام می کند
  فقط علیه زمان قیام می کند
  علیه فساد وانحراف زمان قیام می کند
  برای جلوگیری از پیشرفت قیام می کند

۴

ازدیدگاه شهیدمطهری دو ضرورت   فوری که مسئولیتی سنگین ورسالت دشوار بردوش طبقه روشنفکران مسلمان  می گذارد، کدام است؟
  اول شناخت راه اعتدال ودوم شناخت جریانهای افراطی   مثل اخباریگری 
  اول شناخت آداب ورسوم اجتماعی دوم شناخت نیازهای   اساسی انسان
  اول شناخت آداب ورسوم اجتماعی ودوم شناخت راه   اعتدال ۀ
  اول شناخت صحیح اسلام واقعی دوم شناخت شرایط  مقتضات زمان

۵

کتاب تاریخ ادبیات که درخصوص   وضع ایرانیان درصدر اسلام بحث می کند نوشته چه کسی است
  سرجان ملکم
  ادوارد براون
  ویل دورانت
  فرانسیس بیکن

۶

معنی عرضه کردن در آیه 72 سوره   مبارکه احزاب چیست
  به معنای هرکمال وهر فیضی که از ناحیه انسان به   سایر مخلوقات عرضه می شود  
  به معنای هرکمال وفیضی که از ناحیه خداوند فقط بر   انسان عرضه می شود
  به معنای هر کمال وهر فیضی که از ناحیه خداوند   بر تمام مخلوقات عرضه می شود
  به معنای هر کمال وهر فیضی که از ناحیه پیامبران   برتمام مخلوقات عرضه می شود

۷

از مخالفان سرسخت مشروطیت کدام   یک از علما زیر بودند
  شیخ فضل الله نوری
  آیت اله بهبهانی
  آیت اله طباطبایی
  آیت اله مدرس

۸

به نظر گوستاولوبون از تعالیم   اسلامی که درصدر اسلام نتیجه بخشید وراه را بسوی دیگر ملل باز کرد کدام است
  اخلاق مداری وآداب ورسوم اسلامی
  اصل عدالت
  اصل مساوات
  اصل خاتمیت

۹

اقسام آداب ورسوم از دیدگاه   شهیدمطهری کدام گزینه است
  دوقسم است بعضی از آنها از نظر شرعی سنن نامیده   می شود
  سه قسم است وبعضی از آنها شرعی احکام نامیده می   شود
  چهارقسم است وبعضی از آنها از نظر شرعی مستحبات   نامیده می شود  
  و قسم است وبعضی از آنها از نظر شرعی واجبات است

۱۰

علت اینکه حق در مورد خداوند   متقابل نیست چیست ؟
  خداوند در مقابل افراد مسئولیت وتکلیف دارد
  حق خداوند به معنای انتفاع بدن اوست
  حقی که دیگران دارند انتفاع بردن آنها نیست
  دیگران در مقابل خداوند تکلیف ومسئولیت دارند

۱۱

طراح فکر تفرقه بینداز حکومت   کن در جنگ جهانی اول چه کسی بود
  ویل دورانت
  ویلسن
  ادوارد براون
  لنین

۱۲

کدام گزینه جمله زیر را کامل   می کند ؟
  به هر حال مسئله خاتمیت ..........یهودیها اساساً........ می باشد ومیگویند نسخ   شریعت امکان ندارد . این حرف حرف ......... نیست.
  جزوفروعات اسلام است - موافق نسخ - غلطی
  جزو احکام دین اسلام است -مخالف نسخ- غلطی
  جزو ضروریات دین اسلام است _منکر نسخ- درستی
  جزو ضروریا ت دین موسی است - منکر نسخ-درستی

۱۳

کدام مسلک ونحله مظهر افراط   کاری ومظهر جنود فوق العاده بود    
  مسلک معتزلی مظهرجمود فوق العاده ,نحله اشعری   وجریان خوارج مظهر افراط کاری
  مسلکک معتزلی مظهر افراط کاری ،نحله اشعری مظهر   جمود فوق العاده
  نحله اشعری مظهر افراط کاری مسلک معتزلی مظهر   جمود فوق العاده
  جریان خوارج مظهر افراط کاری مسلک معتزلی مظهر   جمود فوق العاده

۱۴

اخبار حسن چه نوع اخباری است
  اخباریکه راویانش  افراد موثقی بودند ولی شیعه نبودند
  اخباریکه حداقل یک نفر از راویان آن معلوم بود که   آدم درستی نیست 
  اخباریکه راویانش اشخاصی راستگو بودند ولی خوب   وراستگو بودنشان ثابت نشده است  
  اخباریکه راویانش قابل اعتماد نبودند

۱۵

کدام گزینه در مورد نسبیت   اخلاق صحیح می باشد
  بطور کلی هر خلقی خوب است
  بطور کلی هر خلقی بد است
  بطور کلی هیچ خلقی خوب نیست وهیچ خلقی بدنیست
  اخلاق بطور مطلق یا خوب است ویابد است

ردیف

سوالات آزمون

۱

تفاوت حیواناتی که دارای زندگی   اجتماعی هستند با زندگی اجتماعی انسان چیست
  انسان در زندگی خود ابتکار وخلاقیت دارد ومی   تواند وضع زندگی خودرا تغییر دهد  
  حیواناتی مثل آهو وزنبور عسل مثل انسان زندگی اجتماعی داشته ودارای قوه خلاقیت   وابتکار هستند
  حیوانات هم زندگی اجتماعی دارند چون فقط باهم   هستند وصرف با هم بودن حیوانات زندگی اجتماعی است
  تفاوتی بین زندگی اجتماعی انسان وحیواناتیکه   دارای زندگی اجتماعی وجود ندارد

۲

این جمله :الیمین والشمال مذله   والطرقیق الوسطی هی الجاده " از کیست؟
  انحراف به چپ و انحراف به راست هر دو غلط است . مستقیم باشید تا به مقصد برسید .  نهج البلاغه /16
  پیامبر (ص)
  عمر ابن خطاب
  علی بن ابی طالب( ع)
  عثمان بن حنیف

۳

بنا به فرموده شهیدمطهری از   چیزهایی که یک مسلمان نباید تحت تاثیر آن قرار گیرد کدام موضوع است
  پدیده قرن
  مقتضیات زمان
  حساب ابجد
  پسند  

۴

روایت "لاتنظروا الی طول   رکوع الرجل و سجود (اصول کافی /ج 2/ص 105 ) در خصوص درک وفهم عبادت وعادت از   کدام امام حمام می باشد ؟
  امام علی (ع)
  امام سجاد (ع)
  امام باقر (ع)
  امام صادق (ع)

۵

درباره اجتهاد جمله زیر مربوط   به کدامیک از شخصیتهای اسلامی است
  سیدجمال الدین اسدآبادی
  شیخ فضل اله نوری
  علامه اقبال لاهوری
  ابن سینا

۶

کتاب تاریخ ادبیات که درخصوص   وضع ایرانیان درصدر اسلام بحث می کند نوشته چه کسی است
  سرجان ملکم
  ادوارد براون
  ویل دورانت
  فرانسیس بیکن

۷

کدام مسلک ونحله مظهر افراط   کاری ومظهر جنود فوق العاده بود    
  مسلک معتزلی مظهرجمود فوق العاده ,نحله اشعری   وجریان خوارج مظهر افراط کاری
  مسلکک معتزلی مظهر افراط کاری ،نحله اشعری مظهر   جمود فوق العاده
  نحله اشعری مظهر افراط کاری مسلک معتزلی مظهر   جمود فوق العاده
  جریان خوارج مظهر افراط کاری مسلک معتزلی مظهر   جمود فوق العاده

۸

در رد نظریه نسبیت عدالت ،   پایه عدالت به چه معنایی است ؟
  به معنای برابری است که هم حق وهم اجتماع بطور   یکسان داده شود
  به معنای مساوات است که باید حق فرد در اجتماع   داده شود
  عدالت بر پایه حقوقواقعی وفطری استوار است فردحق دارد   اجتماع حق دارد باید حق هر فردی به او داده شود
  عدالت معنایش موازنه است به شکلی که پای حقوق در   کار باشد

۹

قرآن کدام نفس را به وجدان   تعبیر کرده است
  نفس لوامه
  نفس اماره
  نفس مطمئنه
  نفس ستایشگر

۱۰

به تعبیر امیر مومنان علی (ع )   درباره عصر حجت کدام گزینه صحیح است
  درعصر ظهور مردم صبحگاهان وشامگاهان جامی که می نوشند جز جام حکمت ومعرفت جام دیگری نمی نوشند
  در عصر ظهور مردم صبحگاهان وشامگاهان دنبال سعادت   وخوشبختی خواهند رفت
  درعصر ظهور حضرت حجت خدادست خودرا برسر افرادبشر   می گذارد وعقل مردم زیاد می شود  
  در عصر ظهور عصر علم  وعصر سعادت خواهد بود

۱۱

گزینه صحیح را در تقسیم بندی   اخبار از نظر سندتوسط علامه حلی انتخاب کنید
  صحیح - موثق - حسن - ضعیف
  قوی - موثق -ناموفق - متواتر
  متواتر - غیر متواتر - موثق - ناموفق
  قوی - ضعیف - حسن - موثق

۱۲

درمورد علت انقراض خوارج کدام   گزینه صحیح است
  مخالفت با تمامی خلفا
  داشتن عقاید فقهی بسیار جامد وعملی نبودن  فقه آنها 
  کافردانستن تمام فرق اسلامی
  همه موارد

۱۳

تقسیم بندی ارسطو از موجبات   سعادت در انسان چند چیز است
  سه چیز
  شش چیز
  نه چیز
  دوازده چیز

۱۴

درتعریف قوه عاقله کدام گزینه   صحیح است
  قوه دفع است
  قوه حسابگر است
  قوه جلب منافع است
  هیچ حسابی درآن نیست

۱۵

تقسیم بندی ارسطو از موجبات   سعادت در انسان کدامند ؟
  سه چیز در بدن انسان،سه چیزدر روح انسان ،سه چیز   در زندگی اجتماع
  سه چیز در بدن انسان ،سه چیزدر زندگی اجتماعی و   سه چیزدر طبیعت
  شش چیز در بدن انسان و سه چیز در روحانسان
  سه چیز در بدن انسان و سه چیزدر روحانسان وسه چیز   در بدن وروح انسان

۱

کدامیک ازیاران پیامبردر خصوص   امر به معروف ونهی از منکر ازایشان سوال کرد "آیا زمانی خواهد آمد که مردم   امر به معروف ونهی از منکر را ترک کنند ؟
  ابوذر
  عمار
  سلمان فارسی
  مقداد

۲

کدام گزینه صحیح است ؟   سوسیالیسم تخیلی معتقد به :
  طرفداران عدالت را ازطریق اشتراک تخطئه می کنند و   آنها را سوسیالیستهای خیالی می نامند
  معنقد به سوسیالیستی هستند که منشاش عدالت است نه   جبر زمان
  معتقد به سوسیالیستی هستند که منشاش عدالت نیست   بلکه منشاش جبر زمان است
  گزینه های الف و ج صحیح است

۳

جریان فکری جمود آمیز که   درزمان معاصرو در ایران بوجودآمد کدام جریان بود
  استبداد رضاخان
  مشروطیت
  مشروعیت
  فراماسونری

۴

نظریه معروف به نظریه مدینه   فاضله که می گوید ( دنیا آن روزی به سعادت نایل خواهد شد که حکیمان ، زمامداران   باشند وزمامداران حکیمان )
  ارسطو
  ادوارد براون
  افلاطون
  ویلسن

۵

کدام گزینه از دستگاه های   تصفیه فکر اسلامی  می باشند
  احادیث وسنن متواتر از پیامبر ونقل وقولهای خلفا
  برگزاری مجالس مباحثه ومناظره توسط حاکمان
  قرآن وعقل واحادیث وسنن متواتر پیامبر (ص) وائمه   (ع)
  گزینه الف وب صحیح است

۶

از اشتباهات گوستاو لوبون در   رابطه با اصل مساوات کدام مورد   می باشد  
  این اصل از نظر اخلاق خوب بود ولی از لحاظ سیاسی   خوب نیست
  اسلام یک روش سیاسی به مفهوم اروپایی نیست
  اگر مسلمانان اسلام رابازیچه سیاست کرده بودند   امروز از اسلام خبری نبود
  موارد ب وج  صحیح است

۷

انت منی بمنزله هارون من موسی   الا انه لا نبی بعدی " توسط کدام پیامبر ودر مورد چه کسی نقل گردیده است ؟
  موسی 0,) در رابطه با هارون
  پیامبر (ص) در رابطه با علی (ع)
  پیامبر (ص) در رابطه با امام زمان (ع)
  ابراهیم (ع) در رابطه با پیامبر (ص)

۸

در تقسیم بندی ارسطو از موجبات   سعادت در انسان سه چیز موجود در بدن انسان کدامند ؟
  عدالت،حکمت،دانش و شجاعت
  عدالت،جمال وزیبایی،مل و ثروت
  سلامت،قدرت و ثروتمندی،جمال و زیبایی
  سلامت،حکمت ودانش،مال و ثروت

۹

دربحث اخلاق علمای قدیم غرایز   انسانی رابه سه وگاهی چهار قوه اصلی دسته بندی کردند
  قوه عاقله - قوه شهوانی - قوه غضبیه - قوه جنسی
  قوه برتری جویی ، قوه نفسانی - قوه جاه طلبی - قوه عاقله  
  قوه جاه پرستی - قوه جاه طلبی - قوه برتری جویی -   قوه جنسی
  قوه نفسانی - قوه شهوانی - قوه جاه طلبی - قوه   عاقله

۱۰

کدام مسلک ونحله مظهر افراط   کاری ومظهر جنود فوق العاده بود    
  مسلک معتزلی مظهرجمود فوق العاده ,نحله اشعری   وجریان خوارج مظهر افراط کاری
  مسلکک معتزلی مظهر افراط کاری ،نحله اشعری مظهر   جمود فوق العاده
  نحله اشعری مظهر افراط کاری مسلک معتزلی مظهر   جمود فوق العاده
  جریان خوارج مظهر افراط کاری مسلک معتزلی مظهر   جمود فوق العاده

۱۱

تقسیم بندی ارسطو از موجبات   سعادت در انسان کدامند ؟
  سه چیز در بدن انسان،سه چیزدر روح انسان ،سه چیز   در زندگی اجتماع
  سه چیز در بدن انسان ،سه چیزدر زندگی اجتماعی و   سه چیزدر طبیعت
  شش چیز در بدن انسان و سه چیز در روحانسان
  سه چیز در بدن انسان و سه چیزدر روحانسان وسه چیز   در بدن وروح انسان

۱۲

کدام گزینه در مورد کتب اربعه   صحیح است
  کافی - تهذیب - استبصار - من لا یحصره الفقه
  کافی تهذیب  - مسند - المیزان
  کافی - تهذیب  - مسند - المیزان
  ضحی الاسلام - من لایحضره الفقه - کافی- المیزان

۱۳

این سخن از کیست ( من حدس می   زنم فکر اخباریگری در میان مشرق زمین ناشی از فکر مادیگری در مغرب زمین بوده است   )
  آخوند خراسانی
  شیخ فضل الله نوری
  آیت اله بروجردی
  علامه محقق حلی

۱۴

روایت "لاتنظروا الی طول   رکوع الرجل و سجود (اصول کافی /ج 2/ص 105 ) در خصوص درک وفهم عبادت وعادت از   کدام امام حمام می باشد ؟
  امام علی (ع)
  امام سجاد (ع)
  امام باقر (ع)
  امام صادق (ع)

۱۵

تقسیم بندی ارسطو از موجبات   سعادت در انسان چند چیز است
  سه چیز
  شش چیز
  نه چیز
  دوازده چیز

 


برچسب‌ها: سوال ضمن خدمت اسلام و نیازهای زمان 8

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 20:59 | نویسنده : علی مهدوی |
یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علف هاش خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دل های آدماش

دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی می تونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه

یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علف هاش خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دل های آدماش

دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی می تونه جز من و تو درد ما رو چاره کن

یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما


برچسب‌ها: یار دبستانی من

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 12:40 | نویسنده : علی مهدوی |

ردیف

سوالات   آزمون

۱

این سخن از کیست؟یکی از   چیزهایی که عقل انسان رافریب می دهد راهی است که گذشتگان رفته اند واینها برای   بشریت است  وعقل انسان را فریب می دهند .  
 
داروین
 
دکارت  
 
فروید
 
فرانسیس   بیکن

۲

علت اینکه بارامانت رافقط   انسان می تواند برروی دوش خودحمل می کند چیست
 
چون   تنها انسان است که می شود برای او قانون طرح کرد
 
چون   انسان را می توان مختار وآزاد گذاشت
 
چون   انسان براساس مقتضیات زمان ووظایف خودراانجام می دهد
 
گزینه   الف وب صحیح است

۳

تقسیم بندی ارسطو از موجبات   سعادت در انسان چند چیز است
 
سه   چیز
 
شش   چیز
 
نه   چیز
 
دوازده   چیز

۴

اولین جریان جمود آمیزی که   در تاریخ اسلام پیدا شد کدام جریان بود
 
اخباریگری  
 
اشعری  
 
معتزله  
 
خوارج  

۵

به نظر شهیدمطهری یکی از   معجزات اسلام می باشد  
 
حاجتهای   متغیر
 
حاجتهای   ثابت
 
اجتهاد  
 
سبق   ورمایه

۶

از عالمان بزرگ اهل تسنن که   خلافت بنی عباس را غیر شرعی وبیعت با آن را غلط می دانست چه کسی بود
 
امام   شافعی
 
احمدابن   حنبل
 
ابوحنیفه
 
مالک   ابن انس

۷

جریان فکری جمود آمیز که   درزمان معاصرو در ایران بوجودآمد کدام جریان بود
 
استبداد   رضاخان
 
مشروطیت  
 
مشروعیت  
 
فراماسونری

۸

معنای لغوی مقتضیات زمان   کدام گزینه است
 
زمانی   که دائما درحال گذشتن وآمدن است
 
ذوق   وسلیقه ای که دائما در حال تغییر است
 
مصلح   درهر لحظه ای یک اقتضا دارد
 
مصلحی   که دائما درحال گذشتن وآمدن است

۹

کتاب تاریخ ادبیات که درخصوص   وضع ایرانیان درصدر اسلام بحث می کند نوشته چه کسی است
 
سرجان   ملکم
 
ادوارد   براون
 
ویل   دورانت
 
فرانسیس   بیکن

۱۰

نظریه معروف به نظریه مدینه   فاضله که می گوید ( دنیا آن روزی به سعادت نایل خواهد شد که حکیمان ، زمامداران   باشند وزمامداران حکیمان )
 
ارسطو
 
ادوارد   براون
 
افلاطون  
 
ویلسن

۱۱

ازدیدگاه شهیدمطهری دو ضرورت   فوری که مسئولیتی سنگین ورسالت دشوار بردوش طبقه روشنفکران مسلمان  می گذارد، کدام است؟
 
اول   شناخت راه اعتدال ودوم شناخت جریانهای افراطی مثل اخباریگری 
 
اول   شناخت آداب ورسوم اجتماعی دوم شناخت نیازهای اساسی انسان
 
اول   شناخت آداب ورسوم اجتماعی ودوم شناخت راه اعتدال ۀ
 
اول   شناخت صحیح اسلام واقعی دوم شناخت شرایط  مقتضات زمان

۱۲

پاسخ امام حسین (ع) درمقابل   جمله خیر خواهانه مروان بن حکم که گفت :من مصلحت  تورا در این می بینم که با یزید بیعت کنی چه بود ؟ حضرت فرمود:  
 
اگر یزید  حکومت   کند باید رنگ اورا بگیرم
 
این   مصلحت من ومنفعت من نیست
 
آن   وقت باید فاتحه اسلام را یکجا خواند
 
آن   موقع است که باید   رنگ زمانه را بگیرم 

۱۳

بنا به فرموده شهیدمطهری از   چیزهایی که یک مسلمان نباید تحت تاثیر آن قرار گیرد کدام موضوع است
 
پدیده   قرن
 
مقتضیات   زمان
 
حساب   ابجد
 
پسند  

۱۴

در قرن هفتم هجری چهار عالم   بزرگ که فتوای آنها در اهل تسنن سندیت دارد چه کسانی هستند  
 
عثمان   ثور ی ، الملک الظاهر (    بیبرس  ) ، احمد   امین مصری ، امام شافعی
 
احمد   ابن مصری  ، عثمان   ثوری ، امام شافعی ، احمدابن مالک
 
ابوحنیفه   ، امام شافعی ، احمدابن حنبل ، مالک ابن انس
 
عثمان   ثوری ، الملک الظاهر ( بیبرس     ) ، احمدابن حنبل    ،مالک ابن انس

۱۵

در بحث تعبد قاعده ملازمه   یعنی چه
 
یعنی   هرآنچه راکه دین می گوید ، کورکورانه دربرابرآن تسیلم بشویم
 
یعنی   هیچ دستوری در دین خالی از حکمت نیست
 
یعنی   بین حکم عقل وحکم شرع همیشه تلازم است یعنی هرچه راکه عقل حکم به   لزوم آن خواهدکرد   دین هم حکم به لزوم آن خواهد کرد وبرعکس 
 
باتوجه   باینکه ستورات ین خالی از حکمت نیست لذا تعبد محض دردین وجود دارد

 

 

 

ردیف

سوالات   آزمون

۱

نویسندگان کتب اربعه چه   کسانی بودند
 
کافی   (شیخ طوسی ) - تهذیب (شیخ صدوق ) - استبصار (محقق حلی ) - من لایحضره الفقه ( شیخ   انصاری
 
کافی   ( شیخ انصاری )- تهذیب (شیخ صدوق ) - استبصار (محقق حلی ) - من لایحضره الفقه   (شیخ کلینی )
 
کافی   ( کلینی ) - تهذیب ( شیخ طوسی )- استبصار (شیخ طوسی ) - من لایحضره الفقه ( شیخ   صدوق )
 
کافی   ( شیخ صدوق ) - تهذیب ( شیخ انصاری ) - استبصار ( علامه حلی ) من لایحضرالفقه (   شیخ طوسی)

۲

کدام گزینه در خصوص اخلاق   وآداب صحیح است
 
آداب   مربوط به سهم بندی غرایز همان اخلاق است
 
اخلاق   با مقتضیات زمان عوض می شود ولی آداب عوض نمی شو د
 
اخلاق   با مقتضیات زمان عوض نمی شود ولی آداب با مقتضیات زمان عوض می شود  
 
انسان   به غیر از مسئله اخلاق به هیچ چیز دیگری احتیاج ندارد

۳

در تعبیر قرآن از وجدان آن   نفسی که صاحبش را مورد ملامت وسرزنش قرار می دهد  کدام نفس می باشد ؟
 
نفس   اماره
 
نفس   مطمئنه
 
نفس   لوامه
 
نفس   ستایشگر

۴

کدام آیه دلالت برمقام قضاوت   رسول(ص) خدا دارد
 
ان   الحکم الا لله
 
مااتیکم   الرسول فخذوه و ما نحیکم انه فانته
 
فلا   و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجربینهم ثم لاتجدو فی انفسهم حرجا من ما قضیت   و تسلموا
 
یا   ایها الذین آمنو اطیعو الله و اطیعوالرسول اولامر منکم

۵

قرآن کدام نفس را به وجدان   تعبیر کرده است
 
نفس   لوامه
 
نفس   اماره
 
نفس   مطمئنه
 
نفس   ستایشگر

۶

کدام گزینه درمورد تعریف   مصلح صحیح است
 
علیه   پیشرفت زمان قیام می کند
 
فقط   علیه زمان قیام می کند
 
علیه   فساد وانحراف زمان قیام می کند
 
برای   جلوگیری از پیشرفت قیام می کند

۷

تفقه یعنی چه
 
پی   بردن به دستورات وجریانهای مخفی در اسلام
 
تفقه   همان معرفت به معارف واحکام ودستورات دین
 
صدور   دستورات دینی توسط مجتهد
 
هیچ   دستوری که خالی از   حکمت ومصلحت باشد در دین وجود ندارد

۸

ازدیدگاه امیر مومنان علی   (ع)تنها کسی که بر گردن دیگرانحق دارد ولی هیچکس بر اوحقی ندارد کیست ؟  
 
خداوند
 
پیامبر(ص)
 
عالمان
 
پادشاهان

۹

در مسئله حق و تکلیف کدامیک   از موارد زیر از دیدگاه علی (ع) می باشد ؟
 
والی   وحاکمبر رعیت خود حق دارند کما اینکه رعیت هم بروالی حق دارد
 
حق   والی بر مردم وحق مردم بروالی متقابل است
 
کسی   فکر نکند والی بر مردم حق دارد .مردم بر اوحق ندارند
 
همه   موارد

۱۰

منظور از سبق ورمایه چیست
 

 
سبق   - فراهم آوردن اسب ورمایه تیر ونیزه  
 
سبق   - اسب سرکش وقوی رمایه محل نگهداری اسب  
 
سبق   - اسب نیرومند درمیدان جنگ ورمایه صاحب اسب نیرومند
 
سبق   -- مسابقه اسبدوانی ورمایه تیراندازی کردن است

۱۱

حدیث   معروف پیامبر (ص) :( کثرت علی الکذابه)کافی /ج 1 /ص 62  بیانگر   چه موضوعی است


 
اسلام   یگانه دین بدون تحریف است
 
قرآن   وعقل از مصادیق آزمایش است
 
دروغ   بستن به قرآن واحادیث
 
آلودگیهای   فکری در دنیای اسلام است

۱۲

این سخن از کیست ( من حدس می   زنم فکر اخباریگری در میان مشرق زمین ناشی از فکر مادیگری در مغرب زمین بوده است   )
 
آخوند   خراسانی
 
شیخ   فضل الله نوری
 
آیت   اله بروجردی
 
علامه   محقق حلی

۱۳

از دیدگاه مسلمانان بالاخص   شیعیان دوره سعادت بشر کدام عصرخواهد بود
 
عصر   پیشرفت های علمی بشر در تمامی عرصه ها بخصوص در زمینه زندگی اجتماعی
 
عصری   که دوره عدل کامل ودوره   حکومت عقل است
 
عصری   که علم اسیر وبرده خواهد بود .عصر جاه طلبیها
 
عصری   که در آن انسان ماشین اقتصاد خواهد بود

۱۴

معنی عرضه کردن در آیه 72   سوره مبارکه احزاب چیست
 
به   معنای هرکمال وهر فیضی که از ناحیه انسان به سایر مخلوقات عرضه می شود  
 
به   معنای هرکمال وفیضی که از ناحیه خداوند فقط بر انسان عرضه می شود
 
به   معنای هر کمال وهر فیضی که از ناحیه خداوند بر تمام مخلوقات عرضه می شود  
 
به   معنای هر کمال وهر فیضی که از ناحیه پیامبران برتمام مخلوقات عرضه می شود

۱۵

تعریف تعبد کدام واژه است
 
معرفت   به معارف واحکام دستورات دینی
 
عمل   کردن به دستورات دین به شرط اینکه حکمت آن دستور را کشف کرده باشیم
 
عمل   کردن به دستور دینی که عق به لزوم آن حکم کند
 
عمل   کردن به هر دستوری که ثابت شود از ناحیه دین می باشد خواه حکمتش رابفهمیم یا   نفهمیده باشیم

 

 

 

 

قرآن کدام نفس را به وجدان   تعبیر کرده است
 
نفس   لوامه
 
نفس   اماره
 
نفس   مطمئنه
 
نفس   ستایشگر

۲

کدام آیه دلالت برمقام قضاوت   رسول(ص) خدا دارد
 
ان   الحکم الا لله
 
مااتیکم   الرسول فخذوه و ما نحیکم انه فانته
 
فلا   و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجربینهم ثم لاتجدو فی انفسهم حرجا من ما قضیت   و تسلموا
 
یا   ایها الذین آمنو اطیعو الله و اطیعوالرسول اولامر منکم

۳

بنا به فرموده شهیدمطهری از   چیزهایی که یک مسلمان نباید تحت تاثیر آن قرار گیرد کدام موضوع است
 
پدیده   قرن
 
مقتضیات   زمان
 
حساب   ابجد
 
پسند  

۴

کتاب تاریخ ادبیات که درخصوص   وضع ایرانیان درصدر اسلام بحث می کند نوشته چه کسی است
 
سرجان   ملکم
 
ادوارد   براون
 
ویل   دورانت
 
فرانسیس   بیکن

۵

معرفترین مسلک هایی که در   اصول دین بوجود آمدند
 
جریان   خوارج واشاعره
 
خوارج   واشعری
 
نحله   معتزله ونحله اشعری
 
معتزله   وخوارج

۶

به تعبیر امیر مومنان علی (ع   ) درباره عصر حجت کدام گزینه صحیح است
 
درعصر   ظهور مردم صبحگاهان وشامگاهان جامی که می نوشند جز جام حکمت ومعرفت جام   دیگری نمی نوشند
 
در   عصر ظهور مردم صبحگاهان وشامگاهان دنبال سعادت وخوشبختی خواهند رفت
 
درعصر   ظهور حضرت حجت خدادست خودرا برسر افرادبشر می گذارد وعقل مردم زیاد می شود  
 
در   عصر ظهور عصر علم    وعصر سعادت خواهد بود

۷

درتعریف قوه عاقله کدام   گزینه صحیح است
 
قوه   دفع است
 
قوه   حسابگر است
 
قوه   جلب منافع است
 
هیچ   حسابی درآن نیست

۸

حدیث   معروف پیامبر (ص) :( کثرت علی الکذابه)کافی /ج 1 /ص 62  بیانگر   چه موضوعی است


 
اسلام   یگانه دین بدون تحریف است
 
قرآن   وعقل از مصادیق آزمایش است
 
دروغ   بستن به قرآن واحادیث
 
آلودگیهای   فکری در دنیای اسلام است

۹

انت منی بمنزله هارون من   موسی الا انه لا نبی بعدی " توسط کدام پیامبر ودر مورد چه کسی نقل گردیده   است ؟
 
موسی   0,) در رابطه با هارون
 
پیامبر   (ص) در رابطه با علی (ع)
 
پیامبر   (ص) در رابطه با امام زمان (ع)
 
ابراهیم   (ع) در رابطه با پیامبر (ص)

۱۰

ازمصادیقی که سبب لغزش   وگمراهی عقل انسان می شود
 
کافی   دانستن مدارک برای قضاوت    - دنبال یقین رفتن - پیروی از قانون
 
حاکمان   دین - شتابزدگی در کار عقل - دنبال یقین رفتن  
 
شتابزدگی   در کار عقل - راه وروش نیاکان - بزرگان عصر
 
دنبال   یقین رفتن - کافی دانستن مدارک برای قضاوت - بزرگان عصر

۱۱

علت اینکه بارامانت رافقط   انسان می تواند برروی دوش خودحمل می کند چیست
 
چون   تنها انسان است که می شود برای او قانون طرح کرد
 
چون   انسان را می توان مختار وآزاد گذاشت
 
چون   انسان براساس مقتضیات زمان ووظایف خودراانجام می دهد
 
گزینه   الف وب صحیح است

۱۲

علت اینکه حق در مورد خداوند   متقابل نیست چیست ؟
 
خداوند   در مقابل افراد مسئولیت وتکلیف دارد
 
حق   خداوند به معنای انتفاع بدن اوست
 
حقی   که دیگران دارند انتفاع بردن آنها نیست
 
دیگران   در مقابل خداوند تکلیف ومسئولیت دارند

۱۳

ازدیدگاه شهیدمطهری دو ضرورت   فوری که مسئولیتی سنگین ورسالت دشوار بردوش طبقه روشنفکران مسلمان  می گذارد، کدام است؟
 
اول   شناخت راه اعتدال ودوم شناخت جریانهای افراطی مثل اخباریگری 
 
اول   شناخت آداب ورسوم اجتماعی دوم شناخت نیازهای اساسی انسان
 
اول   شناخت آداب ورسوم اجتماعی ودوم شناخت راه اعتدال ۀ
 
اول   شناخت صحیح اسلام واقعی دوم شناخت شرایط  مقتضات زمان

۱۴

گزینه صحیح را در تقسیم بندی   اخبار از نظر سندتوسط علامه حلی انتخاب کنید
 
صحیح   - موثق - حسن - ضعیف
 
قوی   - موثق -ناموفق - متواتر
 
متواتر   - غیر متواتر - موثق - ناموفق
 
قوی   - ضعیف - حسن - موثق

۱۵

فرضیه زیر مربوط به کدام   روان شناس می باشد ؟
  مبداء تمام فعالیتهای انسان امور جنسی است

 
نیچه
 
فروید
 
مارکس
 
ویل   دورانت

 


برچسب‌ها: سوال ضمن خدمت اسلام و نیازهای زمان 7

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 12:39 | نویسنده : علی مهدوی |
 

هفت آبان زادروز تولد کوروش بزرگ مبارک

 

امروز سالروز میلاد  شخصی است که تمام جهان به وجودش می بالد و تمامی  مردمان دنیا آرزوی این را دارند که کاش وی جزئی از تاریخ آنها بود که مرد  بود و مردانه زیست و مردانه دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

7 آبان زادروز تولد کوروش بزرگ مبارک

دارا جهان ندارد، سارا زباننداردبابا ستاره ای در هفتآسمان نداردکارون زچشمه خشکید، البرز لب فرو بستحتیدل دماوند، آتشفشان ندارددیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخترستم در این هیاهو، گرز گران نداردروز وداع خورشید، زاینده رود خشکیدزیرا دل سپاهان، نقش جهان نداردبر نام پارس دریا، نامی دگرنهادندگویی که آرش ما، تیر وکمان ندارددریای مازنیها، بر کام دیگران شدنادر، زخاک برخیز، میهن جوان ندارددارا کجای کاری، دزدان سرزمینتبر بیستون نویسند، دارا جهان نداردآییم به دادخواهی، فریادمان بلند استاما چه سود، اینجا نوشیروان نداردسرخ و سپید و سبز است این بیرقکیانیاما صد آه و افسوس،شیر ژیان نداردکو آنحکیم توسی، شهنامه ای سرایدشایدکه شاعر ما دیگر بیان نداردهرگز نخواب کوروش، ای مهر آریاییبی نام تو، وطن نیز نام و نشان ندارد

برچسب‌ها: 7آبان زادروز تولد کوروش بزرگ مبارک

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 0:14 | نویسنده : علی مهدوی |
پیرترین شیرایران

می گویندشیرهم شیرهای قدیم که البته راست هم می گویند دراین دوره زمانه کدام شیری رامی شناسیدکه 

دست کم بیش از هزاروهفت صدسال عمرکرده باشد‏!‏درکشورپهناوروتاریخی ماایران شیری هست که برخی 

معتقدندبیش ازاینها عمرداردواین شیر‏. شیری نیست مگرشیرسنگی همدان پس اگرچمدانتان رابه مقصدشهرزیبا

وتاریخی همدان بستید دیدن این یادگارباستانی راازدست ندهید.خیابان دوازده متری موسوم به سنگ شیر راکه

طی کنیدوبه انتهای آن برسیدکم کم سروکله این شیرپیردروسط میدانی مربعی شکل پیدامی شود البته شیر 

سنگی درواقع برتپه گوچکی قرار گرفته که یکی ازتپه های باستانی مربوط به دوره اشکانی است ومدت ها

پیش تابوتی متعلق به همان دوره ازآن محل کسف شده که به موزه تپه هگمتانه منتقل شد ودرآنجا نگهداری

می شود .تاریخ ساخت شیرسنگی به درستی مشخص نیست برخی آن رایادگار ازدوره مادها وبرخی متعلق به

زمان اشکانیان می دانند. امااین قطعی است که شیر سنگی برادردوقلوی دیگری هم داشته وهردوبردروازه 

های شهرتاریخی همدان شب وروزمی گذراندندووجودهمین نگهبانان سنگی سبب شدوقتی اعراب همدان را

فتح کردندآن راباب الاسدیعنی دروازه شیربنامند

سال ها بعد‏(‏سیصدنوزده هجری قمری‏)‏وقتی دیلمیان به همدان تاختند وآنجارابه تصرف خوددرآوردند دروازه

شهربه کلی ویران شدولی شیرها همچنان استواربرجایشان مانده بودندتااینکه مرداویج سرداردیلمیان قصد

عزیمت به ری کردوتصمیم گرفت یکی ازشیرها رابه همراه خودببرد.ولی شیرها آنقدرقرص ومحکم سر

جایشان ایستاده بودندکه مرداویج نتوانست تصمیمش راعملی کندبنابراین به جان شیرها افتاد یکی ازآنهارا

کاملاخردکردوپنجه های دیگری راشکست  وازجایگاه خودفرودآورد‏!‏شیربیچاره که دیگریاروهمدمی هم 

نداشت سالیان دراز برزمین افتاده بودودیگرارج وقرب گذشته رانداشت وازگزندروزگاردرامان نماند.

شیربرزمین افتاده راسرانجام درسال هزاروسیصدوبیست وهشت هجری شمسی فردی بنام مهندس هوشنگ

سیحون درجایگاه فعلی اش نصب کرد.مهندس سیحون ازمفاخربزرگ ایران درمعماری است وطرح زیبای 

آرامگاه بوعلی نیز یکی دیگرازآثارارزشمندایشان است. برگردیم به قصه شیر بی یال ودم خودمان وماجرارا

این گونه به پایان ببریم که هنوزهم بسیاری ازاهالی همدان طبق باورهای پیشینیان شیرسنگی را واسطه ی

یاوسیله ای برای برآورده  شدن آرزوهایشان میدانند وقدیم ترها حتی روغن وشیره برسرشیربیچاره می ریختند

ودرحفره های آن سنگریزه میگذاشتند واین گونه بخشی از آیین های گذشتگانشان رابه جا  می آوردند.خیلی

جالب است که این شیرکهن باآنکه دیگر چیزی بجزیک قطعه سنگ بزرگ نیست باز هم درفرهنگ مردم خوش

نشسته است برای همین بود که گفتیم شیرهم شیرهای قدیم...


برچسب‌ها: پیرترین شیرایران

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 0:12 | نویسنده : علی مهدوی |
حکایت

روزی مردی باعیالش مشغول غذا خوردن بود ودر میان سینی ایشان مرغ بریان شده ای قرار داشت.

در آن حال گدایی به در خانه آمد و آنها اورا مایوس کردند.

اتفاق افتاد که آن مردفقیر شدو زنش را طلاق داد: وآن زن شوهر دیگری اختیار نمود.

روزی شوهر بااوغذا می خورد ومرغ بریانی نزدایشان بود که ناگاه گدایی به درخانه آمد

آن مرد به عیالش گفت این مرغ بریان را به این گدا بده .آن زن چون مرغ را نزد گدا

برد دیدشوهر اولش است: مرغ رابه او داد وگریان برگشت.

شوهرازسبب گریه اش سوال کرد :گفت: گدا شوهرسابق من بود وقصه محروم نمودن آن گدا

رانقل کرد.

شوهرش گفت والا آن گدایی که محرومش نمودید. من بودم.


برچسب‌ها: حکایت

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 0:11 | نویسنده : علی مهدوی |
تبارنامه کوروش کبیر

تبارکوروش کبیرازجانب پدرش به پارسهامیرسدکه برای چند نسل به انشان(انزان)وعیلام(شمال خوزستان کنونی)حکومت کرده بودند کوروش درباره خاندانش برسفالینه استوانه ای شکلی :محل حکومت آنها رانقش کرده است.اینکه چه وقایعی روی داده که پارسها(عیلام)راتسخیرنموده وشاخه ای ازسلسله هخامنشی رادرآنجا برقرارنموده اند معلوم نیست.

 

احتمال میرودکه پس ازآنکه آشوربنی پال درسال ۶۴۵پیش ازمیلاددولت عیلام رامنقرض کرد

پارسهاازفرصتی که دراثرجنگ بین آشورومادبدست آمده بوداستفاده کردند.وپادشاهی جدیدی

رادرانشان تاسیس کردند. که هخامنش سرسلسله این دودمان است که درحدود۷۰۰سال پیش از

میلادمیزیسته است

پس ازمرگ او.فرزندش چاایش پیش به حکومت پارس وانشان رسید.بعداز فوت اوسلسله

هخامنشی دوشاخه شده وکوروش یکم شاه انشان وعیلام آریا رامن شاه پارس شد

سپس سپردن هرکدام .به ترتیب کمبوجیه یکم شاه انشان و عیلام و ارسام شاه پارس.بعداز

آنهاحکومت کردند.

کمبوجیه یکم باشاهدوخت ماندانا دخترایشتوویگو(آزی دهاک یا آستیاگ)پادشاه ماد.ازدواج

کرد و کوروش کبیرنتیجه این ازدواج بود. داریوش بزرگ درکتیبه بیستون نیزاین مطلب را

تائید می کند.

 

                                                   "   بیوگرافی کوروش کبیر"

 

دوران : ۵۵۹-۵۲۹پیش ازمیلاد(۳۰سال)

تاجگذاری:    انشان . پارس

زاد روز: ۶۰۰یا۵۷۶ پیش ازمیلاد

زادگاه: انشان. پارس

آرامگاه: پاسارگاد

پیش از. کمبوجیه دوم

پس از. کمبوجیه یکم

همسر: کاساندان

دودمان: هخامنشیان

پدر:  کمبوجیه یکم

مادر: ماندانا

فرزندان : کمبوجیه-آتوسا-آرتیستون-رکسانا-بردیا


برچسب‌ها: تبارنامه کوروش کبیرv

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 0:11 | نویسنده : علی مهدوی |
منشور حقوق بشرکوروش کبیر

 

 

(تاریخچه)

درحدودسال ۱۲۸۵خورشیدی (۱۸۸۲-۱۸۷۹)به هنگام کاوشها دربابل درمیان رودان(بین النهرین(باستان

شناسان ایرانی.هرمز رسام یک استوانه سفالین کوچک  ازگل پخته(۲۳سانتیمتر)یافت.که شامل یک نوشته

ازکوروش بزرگ بود  .

جنس این استوانه ازگل رس است .۲۳سانتیمترطول و۱۱سانتیمتر عرض دارد ودرحدود ۴۰خط به زبان

آکادی وبه خط میخی بابلی نوشته شده است.

بررسی ها نشان داده که نوشته ای استوانه مربوط به سال ۵۳۹(پ.م)ازسوی کوروش کبیر پس ازشکست

بخت النصر وگشوده شدن شهربابل نویسانده شده وبه عنوان سنگ بنای یادبودی درشهربابل قرارداده شده

است  استوانه یافت شده درموزه بریتانیا درشهرلندن نگاهداری میشود.

(جایگاه)

این سندبه عنوان نخستین منشورحقوق بشرشناخته شده وبه سال۱۹۷۱ میلادی سازمان ملل آن رابه تمامی

زبانهای رسمی سازمان منتشرکرد.

این تاییدی است براینکه منشورآزادی بشریت که توسط کوروش بزرگ درروزتاجگذاری وی منتشرشده

می تواندبرترباشدازعلامیه حقوق بشرکه توسط انقلابیون فرانسوی دراولین مجمع ملی یشان صادرشده.

درسال ۱۳۴۸خورشیدی (۱۹۶۹م)پس ازگذشت ۲۵۰۷سال پس ازصدورفرمان مزبور.نمایندگان کشورهای

گوناگون باقرارگرفتن برآرامگاه کوروش کبیردرپاسارگادازاوبه عنوان نخستین پایه گذار حقوق بشروآزادی

انسان.قدردانی کردند..تاکنون یکبار درسال ۱۹۷۱مسولان موزه بریتانیا این لوحه رابه درخواست حکومت

ایران به تهران قرض دادند

(ترجمه منشور)

درروزگاری که کوروش کبیربه نمایندگی ایرانیان منشورحقوق بشروآزادی انسان رافرستاد فخرمردمان و

شاهان دیگرکشتن.سوختن و ویران کردن بود.متن این منشورچنین است:

>>منم کوروش.شاه جهان.شاه بزرگ.شاه دادگر.شاه بابل.شاه سومرواکد. پسرکمبوجیه. شاه بزرگ.......

آنگاه که بدون جنگ وپیکارواردبابل شدم. همه مردم گامهای مرابا شادمانی پذیرفتند

دربارگاه پادشاهان بابل برتخت شهریاری نشستم. 

ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد.


برچسب‌ها: منشور حقوق بشرکوروش کبیر

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 0:10 | نویسنده : علی مهدوی |
درگذشت بزرگ مردتاریخ جهان( کوروش بزرگ)

 

 

درگذشت بزرگ مردتاریخ جهان( کوروش بزرگ)

 

شش ساعت قبل از ورود جنازه به شهرپرسپولیس(تخت جمشید)داریوش بزرگ بادرباریان

تابیرون شهربه استقبال جنازه رفتند وجنازه را آوردند. نوازندگان درپیشاپیش مشایعین جنازه

آهنگ های غم انگیزی می نواختند پشت سر آنان پیلان وشتران سپاه وسپس سه هزارتن از

سربازان بدونه اسلحه راه می پیمودند . دراین جمع سران پیری که درجنگهای کوروش بزرگ

شرکت داشته بودند نیز حرکت میکردند. پشت سرآنان گردونه ی باشکوه سلطنتی کوزوش بزرگ

که دارای چهارمال بندبود وهشت اسب سپید بادهانه های یراق طلا بدان بسته بودند پیش می آمدند

جسدبرروی این گردونه قرار داشت محافظان جسد وقراولان خاصه برگرد جنازه حرکت میکردند

سرود های خاص خورشید وبهرام می خواندند. وهرچند قدم یک بار می ایستادندوبخورمی سوزاندند

تابوت طلای دروسط گردونه قرار داشت تاج شاهنشاهی برروی تابوت می درخشید خروسی بر روی

گردونه پروبال زنان قرار داده شده بود این علامت مخصوص وشعار نیروهای جنگی کوروش بزرگ

بوده است . پس از آن سپهسالاربرگردونه جنگی (رتهه)سواربودودرفش خاص کوروش بزرگ را در

دست داشت . بعد از آن اشیا واثاثیه ی زرین ونفایس وذخایری که مخصوص کوروش بزرگ بود.

یک تاک اززر و مقداری ظروف و جامعه های زرین حرکت میدادند.

همین که نزدیک شهررسیدند داریوش بزرگ ایستاد ومشایعین را امر به توقف داد و خود با چهره ای

اندوهناک . آرام برفراز گردونه رفت وبرتابوت بوسه زد همه حاضران خاموش بودند ونفس ها حبس

گردیده بود.به فرمان داریوش دروازه های قصر شاهی (تخت جمشید)راگشودند وجنازه را به قصرخاص

بردند. تاسه شبانه روز مردم بااحترام از برابرپیکرکوروش بزرگ می گذشتند وتاج های گل نثارمی کردند

وموبدان سرودهای مذهبی می خواندند . روزسوم که اشعه زرین آفتاب بربرج باروهای کاخ باعظمت هخامنشی

تابید باهمان تشریفات جنازه رابه طرف پاسارگاد . شهری که موردعلاقه ی خاص کوروش بزرگ بود

حرکت دادند بسیاری ازمردم دهات وقبایل پارسی برای شرکت دراین مراسم سوگواری برسرراه ها آمده

بودند وگل وعود نثارمی کردند.

هنگامی که پیکر کوروش بزرگ را به خاک می سپردند پیران سالخورده وجوانا ن دلیر یکصدا به عزای

سردارخود پرداختند . دردخمه مسدود شد ولی هنوز چشمها بدان دوخته بود وکسی ازفرط اندوه به خود

نمی آمد که ازآن جا دیده بردوزد .به اصرار(داریوش بزرگ ) مشابعبن پس ازاجرای مراسم مذهبی همگی

بازگشتند وتنها چند موبد برای اجرای مراسم مذهبی باقی ماندند...


برچسب‌ها: درگذشت بزرگ مردتاریخ جهان , کوروش بزرگ

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 0:9 | نویسنده : علی مهدوی |
داستانی زیبا درباره کوروش بزرگ

 

 

 

 

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود برنمی داری و همه را به سربازانت می‌بخشی؟

 

کورش بزرگ گفت: اگر غنیمت های جنگی رانمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟!  کزروس عددی را با معیار آن زمان گفت.

 

کورش بزرگ یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد. سرباز در  بین مردم جار زد و سخن کورش را به گوش‌شان رسانید.

مردم هرچه در توان داشتند برای کورش بزرگ فرستادند. وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود.

کورش بزرگ رو به کزروس کرد و گفت: ثروتمن اینجاست. اگر آنهارا پیش خود نگه داشته بودم، همیشه باید نگران آنها بودم.  زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره‌اند مثل این می‌ماند  که تو نگهبان پولهایی که مبادا کسی آن را ببرد!


برچسب‌ها: داستانی زیبا درباره کوروش بزرگ

تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 | 0:8 | نویسنده : علی مهدوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.